ประกาศตำรวจภูธรภาค 9 เรื่อง รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สายงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2567 โดยวิธีการคัดเลือก