เข้าสู่เว็บไซต์ ภ.๙   ลงนามถวายพระพรออนไลน์
ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน