บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

27 มิ.ย.67 เวลา 09.0 น.
พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 /รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ท.ภรศักดิ์ นวนหนู ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.9
พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย รอง ผบช.ภ.9/รอง ผบ.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.ยุทธพงษ์ ทองนุ้ย ผบก.ศฝร.ภ.9/หน.อกส.ศปก.ตร.สน.
พล.ต.ต.วิชชุโชติ ขวัญใจธัญญา ผบ.ศนต.จชต.
พล.ต.ต.เสกสันต์ ชูรังสฤษฎิ์ ผบก.ภ.จว.ยะลา
พล.ต.ต.ภูดิท พานิชประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทน รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฏาคม 2567
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา อ.เมืองยะลา จว.ยะลา