กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ในการรับสมัครข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2567 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 100 อัตรา

กำหนดแนวทางปฏิบัติเรื่องสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มเป็นพิเศษตามหลักเกณฑ์ในการรับสมัครข้าราชการตำรวจ ชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2567 โดยวิธีการคัดเลือก จำนวน 100 อัตรา