ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผบช.ภ.๙

พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี

ผบช.ภ.9

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.กฤษฎา แก้วจันดี

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.นิตินัย หลังยาหน่าย

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.ภรศักดิ์ นวนหนู

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.วัลลพ จำนงค์อาษา

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.นรินทร์ บูสะมัญ

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ

รอง ผบช.ภ.๙

พล.ต.ต.สาธิต พลพินิจ

รอง ผบช.ภ.๙