เจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่