Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

เนื้อหา

ตำรวจภูธรภาค ๙ จัดประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ขึ้นโดยกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ฮิต: 508

ตำรวจภูธรภาค ๙ จัดประกวดการอนุรักษ์พระเครื่อง พระบูชา และเหรียญคณาจารย์ขึ้นโดยกำหนดการจัดงานในวันเสาร์ที่ ๑๔ - วันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ แต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์พุทธศิลปะไทย พร้อมส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทยในทางพระพุทธศาสนา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ทั้งในท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป สำหรับรายได้จากการจัดงาน จะนำไปเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๙ สนับสนุนการศึกษาบุตรของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๙ 
จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ จักขอบพระคุณยิ่ง