Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

แนวทางป้องกันอาชญากรรม

ฮิต: 10678

  
โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านการป้องกัน1.1 ดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ตร. 4 ประการ 

1) การป้องกันในเชิงรุก เช่น จัดห้องปฏิบัติการ (วอร์รูม) จัดระบบข้อมูลท้องถิ่นให้เป็น ปัจจุบัน จัดระบบสายตรวจ การตั้งจัดตรวจจุดสกัดฯลฯ 
2) การสืบสวนก่อนเกิด เช่น การหาข้อมูลคนร้าย แหล่งประกอบอาชญากรรม
3) การจัดระเบียบเพื่อความปลอดภัย เช่น กวดขันสถานที่เสี่ยง บุลคลกลุ่มเสี่ยง เพิ่มการติดตั้งกล้องวงจรปิดภาคเอกชน องค์การท้องถิ่น 
4) การแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน ทุกองค์กรท้องถิ่น อปพร. , อรบ.

1.2 เน้นเรื่องการสืบสวนก่อนเกิดเหตุโดยเฉพาะในกลุ่มคดีที่น่าสนใจ


2. ด้านการปราบปราม2.1 ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภทในพื้นที่อย่างเข้มงวด โดยกำหนดเป้าหมายตามตัวชี้วัด ในรอบ 9 เดือน ดังนี้
- กลุ่มที่ 1 เป้าหมายอย่างต่ำ ร้อยละ 15.42 จับได้ร้อยละ 28.00 
- กลุ่มที่ 2 เป้าหมายอย่างต่ำ ร้อยละ 21.49 จับได้ร้อยละ 31.85
- กลุ่มที่ 3 เป้าหมายอย่างต่ำ ร้อยละ 27.49 จับได้ร้อยละ 35.40

2.2 เน้นการปราบปรามคดีอาญา 5 กลุ่ม โดยเฉพาะคดีที่เป็น นโยบายเน้นหนักของรัฐบาล ได้แก่

2.2.1 การปราบปรามการเล่นพนันทายผลฟุตบอล 

2.2.2 การจัดระเบียบสังคม เน้นเรื่อง
- เข้มงวดกวดขันกำหนดเวลาเปิด-ปิดของสถานบริการ
- เข้มงวดกวดขันสถานบริการ สถานศึกษา หอพัก โต๊ะสนุกเกอร์ ร้านเกมส์ เพื่อป้องกันยาเสพติด
- ควบคุมสถานบริการมิให้มีการแสดงลามกอนาจาร รวมทั้ง
ปราบปรามสื่อลามกอนาจาร
- ควบคุมแรงงานต่างด้าว การค้ามนุษย์ ค้าประเวณี แรงงานเด็ก 

2.2.3 การปราบปรามแหล่งอบายมุข เน้นเรื่อง
- ห้ามมีบ่อนการพนันในพื้นที่
- ปราบปรามการลักลอบเล่นการพนันสลากกินรวบ และการพนันอื่น ๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง

2.2.4 การปราบปรามยาเสพติด 

ดำเนินการตามแผนระดมกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดประจำปี 2551 ดังนี้

1. นำกลยุทธ์ 3 ลด 3 เพิ่ม 3 เน้น ของรัฐบาลมาเป็นกรอบ/แนวทางการปฏิบัติ
2. ร่วม / ประสานข้อมูลกับ ศปส.จชต. และคณะทำงานปราบปรามเครือข่ายนักค้า ยาเสพติดในพื้นที่ จชต. ของกระทรวงยุติธรรม อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
3. กำหนดให้มีการระดมกวาดล้างเดือนละ 2 ครั้ง ช่วง 6-10 และ 21-25 ของเดือน

3. ด้านการสืบสวนสอบสวน เน้นเรื่อง

3.1 ดำเนินงานโดยยึดระเบียบที่เกี่ยวข้อง เน้นบริการด้วยความ รวดเร็ว เป็นธรรม
3.2 คดีที่มีลักษณะการกระทำที่เป็นขบวนการต้องมีการขยายผลไปถึงผู้บงการ
3.3 การสืบสวนและการสอบสวนจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปโดยมีผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด
3.4 คณะกรรมการสอบสวนระดับ ภ.9 ได้ติดตามคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง และคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ อย่างต่อเนื่อง


4. ด้านการพัฒนาในสายงานป้องกันและปราบปราม

4.1 การพัฒนาบุคลากร
1) จัดทำโครงการฝึกอบรมสัมมนาปัญหาอาชญากรรมทวิภาค ซึ่งได้ดำเนินการ สัมมนาไปแล้ว เมื่อ 15-17 ก.ค.51 ณ ห้องประชุมโรงแรมถาวร แกรนด์พลาซ่า อ.เมือง จว.ภูเก็ต โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง จนท.ตำรวจ ภ.8 และ ภ.9
- เพื่อสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูลของอาชญากรที่ถูกต้อง แม่นยำ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมของแต่ละหน่วย
2) ฝึกทบทวนยุทธวิธีให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสายงานป้องกันปราบปรามอย่างสม่ำเสมอ 

4.2การพัฒนาระบบงาน
ภ.9 ได้นำเอาระบบฐานข้อมูลเพื่อรวบรวมและนำไปใช้งาน ดังนี้
1) ระบบฐานข้อมูล POLIS ในฐานข้อมูล ระบบติดตามผลคดี ระบบงานจราจร ซึ่งมีการฝึกอบรม/ใช้งานอย่างต่อเนื่อง
2) ระบบฐานข้อมูล E-COP ใช้รวบรวมข้อมูลงานด้านสืบสวนปราบปรามทั้ง 14 ด้าน และนำฐานข้อมูลในส่วนของหมายจับ และรถถูกโจรกรรมไปพัฒนาให้ สามารถเชื่อมโยงกับการตรวจสอบผ่านระบบ SMS 
3) ระบบ SMS นำข้อมูลที่รวบรวมไว้แล้วจากระบบฐานข้อมูล TPS และ ระบบ E- COP มาใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในหน่วย

4. การติดตามประเมินผลแบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ ช่วง 6 , 9 , 12 เดือน