Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ฮิต: 33250

 

 ทำเนียบผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 9

 


1. พลตำรวจโท พงศ์ศักดิ์ ประณุทนธพาล ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 11 มีนาคม 2529 - 30 กันยายน 2522


2. พลตำรวจโท อัมพร จิตรปฏิมา ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2522 - 28 กันยายน 2524


3.พลตำรวจโท ณรงค์ อัลภาชน์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 29 กันยายน 2524 - 30 กันยายน 2526


4.พลตำรวจโท เสมอ ดามาพงศ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2526 - 1 ตุลาคม 2527
5.พลตำรวจโท ลินพิชญ์ สัจจพันธ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2527 - 22 กันยายน 2529


6.พลตำรวจโท พิงพันธ์ เนตรรังษี ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 23 กันยายน 2529 - 30 กันยายน 2530


7.พลตำรวจโท วิศิษฏ์ สังคหะพงศ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2530 - 30 กันยายน 2532


8.พลตำรวจโท ชาญ รัตนธรรม ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2532 - 6 พฤษภาคม 2534


9.พลตำรวจโท ธีรพล อินทรวิชะ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 7 พฤษภาคม 2534 - 2 ตุลาคม 2535


10.พลตำรวจโท ไกรสุข สินศุข ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธร 4 ระยะเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2535 - 22 มกราคม 2537


11.พลตำรวจโท มีชัย นุกูลกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ หัวหน้าตำรวจภาค 9 แต่ 23 มกราคม 2537 - 30 กันยายน 2539


12.พลตำรวจโท สุนทร ซ้ายขวัญ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจ หัวหน้าตำรวจภาค 9 แต่ 1 ตุลาคม 2539 - 30 เมษายน 2540


13.พลตำรวจโท กิตติโชติ แสงนิล ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2539 - 27 มกราคม 2540


14.พลตำรวจโท ชูชาติ ทัศนเสถียร ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยเวลาแต่ 28 มกราคม 2540 - 2 ตุลาคม 2540


15.พลตำรวจโท บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2540 - 2 ตุลาคม 2541


16.พลตำรวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2541 - 2 ตุลาคม 2543


17.พลตำรวจโท ธวัชชัย จุลสุคนธ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 2 ตุลาคม 2543 - 24 มิถุนายน 2545


18.พลตำรวจโท ไพศาล ตั้งใจตรง ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 24 มิถุนายน 2545 - 30 กันยายน 2546 


19.์พลตำรวจโท ปรุง บุญผดุง ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2546 - 18 พฤษภาคม 2547 


20.พลตำรวจโท มาโนช ไกรวงศ์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 18 พฤษภาคม 2547 - 1 มิถุนายน 2548


21.พลตำรวจโท อดุลย์ แสงสิงแก้ว ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 1 มิถุนายน 2548 - 30 กันยายน 2549 


22.พลตำรวจโท เจตนากร นภีตะภัฏ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 - 30 กันยายน 2550


23.พลตำรวจโท ปัญญา เทียนศาสตร์ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551 
24.พลตำรวจโท ธานี ทวิชศรี ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 ระยะเวลาแต่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552