Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

ฮิต: 6865

 


วิสัยทัศน์ (Vision)

 

 

 • เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล
 •  

     พันธกิจ (Mission)


   


   
   

  • ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
  • รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

  • ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
  •  

  • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม

  • ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


  • ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

   

  ค่านิยมหลักขององค์กร


  "เป็นตำรวจที่ดำรงตนในยุติธรรม และกระทำการด้วยปัญญา"