Black Ribbon

ผู้บังคับบัญชา

พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี
ผบช.ภ.๙

เข้าสู่ระบบ

 

แบบสอบถามความคิดเห็น


                       สืบเนื่องจากกรณีเหตุลอบวางระเบิดในเขตท้องที่ของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และบางอำเภอของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา โดยผู้ก่อเหตุใช้การขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบเพื่อปิดบังอำพรางใบหน้า ทำให้ยากต่อการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษอันส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ โดยในปัจจุบัน มาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 กำหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในทุกท้องที่ของประเทศ แต่มิได้มีการกำหนดเหตุจำเป็นสมควรกำหนดยกเว้นท้องที่ให้ผู้ขับขี่และคนโดยสารจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกป้องกันอันตรายเฉพาะแบบไว้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อเป็นข้อยกเว้นท้องที่ดังกล่าวให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมใส่หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบและไม่มีบังลมเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเห็นควรให้แก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ดังนี้ "ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ กรณีมีเหตุจำเป็นสมควรกำหนดให้ท้องที่ใดผู้ขับขี่และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกเพื่อป้องกันอันตรายเฉพาะแบบให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา" และยกร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในร่างแก้ไขเพิ่มเติมความในวรรคหนึ่งของมาตรา 122 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบกฯ เพื่อกำหนดท้องที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกที่จัดทำขึ้นเฉพาะ ดังนี้ "มาตรา 3 พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้หมวกนิรภัยแบบครึ่งใบและไม่มีบังลมในท้องที่ ดังต่อไปนี้

 (1) ในท้องที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

 (2) ในท้องที่อำเภอจะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา จังหวัดสงขลา"

 


 

 
เพศ *

อายุ *
ความคิดเห็น *