วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก

เผยแพร่เมื่อ: 09 กุมภาพันธ์ 2560
เขียนโดย ตำรวจภูธรภาค 9 ฮิต: 1491

TopORNA

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล

buttomORNA 

 

TopORNA

พันธกิจ (Mission)

  •  ถวายความปลอดภัยแด่องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
  • รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร 
    • ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา 
    • อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม 
  • ให้บริการที่ดี โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
  • ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม

TopORNA
 
ค่านิยมหลักขององค์กร

"เป็นตำรวจที่ดำรงตนในยุติธรรม และกระทำการด้วยปัญญา"

buttomORNA