กฎหมายที่น่าสนใจ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 269
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 144
พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 185
พระราชบัญญัติเจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 261
พระราชบัญญัติข่าวกรองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 87
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 97
พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 124
พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 65
การกําหนดหน่วยงานและเขตอํานาจการรับผิดชอบหรือเขตพื้นที่การปกครอง ของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๑๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 860
พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ เขียนโดย ผู้ดูแลเว็บไซต์ ๑ 2733