๒๑ ก.พ.๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. คุณละมุล ทองมุณี ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๙ แม่บ้านตำรวจ และคณะ มอบอุปกรณ์การเรียนตลอดจน สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านชายคลอง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย นอกจากนี้ยังได้เลี้ยงนมและอาหารว่างแก่นักเรียนด้วย