๒๐ ก.พ.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น.พล.ต.ต.สิทธิพน . ธรรมสถิตย์พร ผบก.ภ.จว.พัทลุง คุณสุชานาฏ ธรรมสถิตย์พร ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุงพร้อมคณะแม่บ้าน ภ.จว.พัทลุง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาลัยทักษิณ. ประจำปี ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ (วิทยาเขตพัทลุง) อ.ป่าพะยอม จว.พัทลุง