๑๕ ก.ย.๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น.พ.ต.อ.ณัฐกร ประภายนต์ รอง ผบก.อก.ภ.๙ /รอง หน.ฝอ.กอ.ปภ.๙๙ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำ กอ.ปภ.๙๙ ทุกฝ่าย ร่วมลงแถวเคารพธงชาติ หน้า บก.อก.ปภ.๙๙ และประชุมชี้แจงมอบแนวทางการปฏิบัติของกำลังพล สอบถามปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติ ณ กอ.ปภ.๙๙ อ.เมือง จว.นราธิวาส